Vormingsonderwijs

De Moolhoek is een openbare, algemeen toegankelijke school voor alle kinderen van elke levens- of godsdienstige overtuiging.

Vanaf groep 4 wordt jaarlijks de mogelijkheid geboden om 1x per week 45 minuten HVO, PVO of IVO te volgen.

 

HVO

Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen. 

De leerlingen:

  • onderzoeken in de lessen hun eigen ervaringen en ideeën;

  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;

  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;

  • leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

De lessen gaan over thema’s zoals: vriendschap, anders zijn, de toekomst, bang zijn, feest, arm en rijk.

 

PVO

De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan bijbel- en spiegelverhalen. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld.

Lesinhoud:

De verhalen helpen leerlingen om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde, vriendschap of natuur. De leerlingen ontdekken: ook ik hoor erbij.  Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek. Vaak maakt de vakdocent gebruik van kunst, muziek, spel, beweging of drama.

De lessen helpen de leerlingen bij:

  • een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;

  • vertrouwd raken met de Bijbelse traditie;

  • uitdrukking geven aan eigen ervaringen rondom leven en geloof;

  • als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

 

IVO

Met de lessen islamitisch vormingsonderwijs maken de leerlingen kennis met de basisbeginselen van de islam en belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals de feesten. De leerlingen leren om zelfstandig te denken, open te staan  en respect te hebben voor andersdenkenden en andere gelovigen.

Lesinhoud

In het lesmateriaal voor islamitisch onderwijs vormen acht islamitische basisvoorwaarden de kern: hulpvaardigheid, gastvrijheid, individuele verantwoordelijkheid, leergierigheid, respect, vergevingsgezindheid, het nakomen van beloftes.

Met behulp van dit lesmateriaal krijgen de kinderen onderwijs van vakdocenten over de islamitische geloofsleer (aqieda), de geloofspraktijk (ibada) en ethiek (achlaaq).

 

HVO, PVO en IVO worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van het dienstencentrum.

 

Meer informatie over het HVO, PVO en IVO kunt u vinden op de website www.vormingsonderwijs.nl