Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Op onze scholen wordt gewerkt met het 5-gelijke dagen model:

  maandag  8:30 u. – 14:00 u.
  dinsdag  8:30 u. – 14:00 u.
  woensdag  8:30 u. – 14:00 u.
  donderdag  8:30 u. – 14:00 u.
  vrijdag  8:30 u. – 14:00 u.

   

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

  Studiedagen Moolhoek 2023-2024:

  • 3 oktober 2023
  • 30 november 2023
  • 29 februari 2024
  • 2 april 2024
  • 5 juni 2024
 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Scholen op de kaart, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Schoolgids Moolhoek 2023 2024

Algemeen

 • Ziek melden

  Op deze manier meldt u uw kind ziek:

  U kunt uw kind telefonisch ziek melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur. U kunt ook van de mogelijkheid gebruik maken om een voicemail bericht in te spreken. Afmelding van uw kind wordt mondeling of via de team-app gemeld bij de leerkracht van uw kind.

 • Medezeggenschapsraad en Leerlingenraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Wegwijzer gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  Oudergeleding:

  • Linda Leenhouts
  • Wendy Wijnstra
  • Jacco van der Borgt
  • Franciska van Marion

  Personeelsgeleding:

  • Dinette Stelling
  • Corinne Koppejan
  • Joke Bokelaar
  • Kayleigh Jansen

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s middags op school plaats.

   

  Wat doet de leerlingenraad?

  Ons motto luidt: niet alleen praten over, maar ook praten met leerlingen

  De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De leerlingenraad denkt mee en kunnen suggesties geven voor activiteiten en veranderingen die op school (kunnen) plaatsvinden. De klassenvertegenwoordigers zijn de spreekbuis voor de leerlingen. Leerlingen raken op deze manier nog meer betrokken bij de school, voelen zich serieus genomen en helpen het team en ouders om goede stappen binnen de organisatie te zetten. De voorstellen van de leerlingenraad worden besproken binnen de teamvergaderingen en/of MR.

  Elk jaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden in groep 6 t/m 8. Alle leerlingen mogen zich kandidaat stellen.

  Cynthia (directie) is vanuit het team betrokken bij de leerlingenraad.

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team. De AC is onmisbaar, want de extra tijd, ideeën en handen zorgen voor de extra krenten in de pap.

  De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunen bij het organiseren van de vele activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag, Koningsdag en het eindfeest.
  Bent u geïnteresseerd of wilt u inlichtingen: acmoolhoek@gmail.com

  De AC bestaat uit: 

  • Cindy Feijtel (voorzitter)
  • Wendy Wijnstra (penningmeester)
  • Barbara Schouwenaar
  • Anneloes Aben
  • Yvonne van Pelt
  • Kim Ros
  • Sabine van Overloop
  • Marian van Overbeeke
  • Joke Bokelaar (leerkracht)

   

 • Klankbordgroep ouders

  Waarvoor is de klankbordgroep
  De klankborg bestaat uit enthousiaste ouders die graag mee willen denken en praten over verschillende onderwerpen ten aanzien van het onderwijs op de Moolhoek. Ongeveer 4x per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen die vanuit de school ingebracht worden of onderwerpen die vanuit ouders worden ingebracht.

   

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen