Kwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit het onderwijs op onze school wordt vormgeven. U kunt hier lezen op welke wijze we onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren.

Doelen stellen

Eens in de vier jaar stelt het schoolteam doelen voor het onderwijs vast. Deze doelen worden vastgelegd in het schoolplan. Het schoolplan beschrijft wat de school in de komende vier jaar wil bereiken. Het team streeft de visie na maar is zich bewust van de huidige realiteit. Dit zorgt voor creatieve spanning. Het is de verantwoordelijkheid van de directie samen met het team gedurende de schoolplanperiode die creatieve spanning steeds bespreekbaar te maken. De directie is eveneens verantwoordelijk voor het opstellen van het schoolplan. Op basis van het schoolplan wordt ieder schooljaar een jaarplan opgesteld. Het jaarplan wordt jaarlijks met het team geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie wordt een nieuw jaarplan opgesteld.

 

Leeropbrengsten 

Een belangrijk instrument voor kwaliteitszorg is de schoolbespreking (analyse en bespreking van de tussenresultaten). Een analyse van leerresultaten geeft glashelder inzicht in onderwijsinhoudelijke aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn met goed beleid en gerichte interventies soms zelfs al op heel korte termijn positief te beïnvloeden. Trends in leerresultaten geven op schoolniveau richting aan het onderwijs. De analyse van de tussenresultaten is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam. Gezamenlijk wordt naar mogelijke verklaringen van tussenresultaten gekeken, conclusies getrokken en indien nodig interventies ingezet. Een analyse van de tussenresultaten wordt gemaakt naar aanleiding van de toetsen van het leerlingvolgsyteem IEP. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het maken van een analyse van de eigen groep voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen. Het is de verantwoordelijkheid van de intern begeleiders om de schoolbespreking van de aangeleverde analyses i.s.m. de directie voor te bereiden. 
Onze school heeft hoge verwachtingen van leerlingen passend bij de schoolpopulatie. De school stelt schoolambities en iedere schoolplanperiode wordt bekeken of de gestelde ambities passend zijn voor onze school. 

 

Tevredenheidsmetingen 

Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is de mening van ouders, leerlingen en leerkrachten van belang. De school zet enquêtes uit om deze meningen te verzamelen. De resultaten van de enquêtes worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van een representatieve landelijke enquête. Qschool. Dit zorgt ervoor dat de resultaten kunnen worden vergeleken met een landelijk gemiddelde. De uitkomsten van de enquêtes worden in het team besproken. Ouders worden een keer per twee jaar geënquêteerd, leerlingen en leerkrachten vullen jaarlijks een tevredenheidsmeting in. 

 

Verantwoording

Onze school is transparant over de kwaliteit van het onderwijs. Alle aspecten van kwaliteitszorg worden op diverse manieren gedeeld met betrokkenen. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft advies-instemmingsrecht zoals in de wet op Medezeggenschap bepaald is. De directie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de betreffende documenten, dit staat beschreven in het medezeggenschapsreglement. Documenten met betrekking tot kwaliteitszorg worden besproken binnen de MR, zoals het schoolplan, uitkomsten tevredenheidsmetingen en de opbrengsten en analyse van leerresultaten.

De school is ook te vinden via www.scholenopdekaart.nl (Vensters)

 

Schoolplancyclus 

Het samenstellen van het schoolplan wordt op de volgende wijze vorm gegeven. Het startpunt is een nauwgezette bepaling van de stand van zaken met betrekking tot alle kwaliteitsaspecten van de school. Deze gegevens worden door de directie geanalyseerd op sterke en zwakke punten (SWOT-analyse). Deze analyse wordt vervolgens tijdens een interne studiedag met het team besproken, waarbij ook relevante ontwikkelingen van dat moment en in de nabije toekomst worden meegenomen. Op basis hiervan worden de visie en missie geactualiseerd en strategische doelen geformuleerd voor de komende schoolplanperiode. Hiermee wordt door het team de richting aangegeven waartoe de school zich zou moeten ontwikkelen.  De visie en de daarop gebaseerde strategische doelen vormen de basis voor de verdere invulling van het schoolplan. De schoolplancyclus beslaat vier jaar.

 

Jaarplancyclus 

Op basis van het schoolplan wordt ieder schooljaar een jaarplan opgesteld waarin de doelen, evaluaties en zichtbare succesfactoren, zoals beschreven in de meerjarenplanning, worden opgenomen. Bij de opstelling van het jaarplan wordt rekening gehouden met de opbrengsten en evaluatie van het voorgaande jaarplan. Twee keer per jaar wordt het jaarplan met het team geëvalueerd tijdens een teamoverleg of interne studiedag. 

 

Professionaliteit team

Op onze school heerst een professionele cultuur. Leerkrachten zijn betrokken en voelen zich medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen professionele ontwikkeling. Als persoon zien we elkaar als gelijkwaardig, als professional erkennen we dat teamleden over verschillende kwaliteiten beschikken. Bij het ontwikkelen en delen van nieuwe kennis en vaardigheden maken we gebruik van ieders talent. De directie is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de leerkrachten. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en persoonlijke ontwikkelgesprekken behoort tot de verantwoordelijkheden. Het scholingsplan sluit aan op de schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeldoelen. De directie en intern begeleider bezoeken regelmatig de klassen om zicht te houden op de kwaliteit en het functioneren van de leerkrachten in relatie tot de visie van de school. De intern begeleider leggen groepsbezoeken af. De groepsbezoeken hebben ook als doel de doorgaande lijn binnen de school te bewaken. Daarnaast leren de leerkrachten van en met elkaar door bij elkaar gericht in de groep te kijken (collegiale consultatie).