Missie en visie

Missie

De Moolhoek is de openbare school voor Kapelle, we bieden goed onderwijs voor iedereen en onderscheiden ons door bewegend leren, sportieve activiteiten, buitenlessen en en stimuleren van een gezonde levensstijl. Ons team werkt samen, met hart en ziel, aan geborgenheid en een veilige omgeving voor de kinderen: “je wordt gezien en gehoord”.

 

Visie

Zichtbaar, doelbewust eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen staat centraal in onze visie op onderwijs. Kinderen zijn betrokken, gemotiveerd en zelfbewust als het gaat om leren en ontwikkelen. We werken met leerlijnen zodat kinderen een doorlopende groei kunnen doormaken.

 

De 21e eeuwse vaardigheden zijn een integraal onderdeel van ons onderwijs. Dat houdt in dat het aanleren van vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, informatievaardigheden, computational thinking, ict-vaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving.

 

Vanuit theoretische inzichten bieden we goed onderwijs voor alle kinderen waarbij een stevige basis van taal, spelling, lezen en rekenen vanzelfsprekend is. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten. We willen de verschillende kwaliteiten van de kinderen benutten door de kinderen te leren waar hun kansen liggen en ruimte te bieden om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Hieraan werken we door het stimuleren van betrokkenheid en eigenaarschap van hun leer- en ontwikkelproces. We werken doelgericht en denken in kansen en in oplossingen.

 

Vanuit onze pedagogische visie hebben we oog voor ieder uniek kind en richten ons naast aandacht voor de kerndoelen (rekenen, taal, spelling, lezen) tevens op de optimale ontwikkeling van het sociaal- en emotioneel leren. We werken aan de brede ontwikkeling van ieder kind; hoofd, hart en handen. Het vergroten van zelfkennis en het zelfvertrouwen is essentieel om tot een optimale ontwikkeling te kunnen komen. Een kind dat zich geborgen, veilig en geliefd voelt is in staat om iets voor de maatschappij te betekenen: door zelfvertrouwen kunnen kinderen betere relaties krijgen met anderen en zijn beter in staat om te leren en zich te ontwikkelen. Zij groeien als mens.

 

Partnerschap met ouders is onontbeerlijk om tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind te kunnen komen. De betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers uit zich in een goede communicatie, samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Als sportieve en gezonde school besteden we veel aandacht aan bewegend leren, buitenlessen, sportieve activiteiten en een gezonde levensstijl.

 

Meer informatie over onze school kunt u lezen in schoolgids 2021-2022.