Onderwijs

De kernwaarden van OBS de Moolhoek zijn:

 

Veiligheid
Om tot leren te komen moeten kinderen zich veilig en geborgen voelen op school. In een positieve, veilige, warme omgeving waar je wordt gezien, en waarin sprake is van wederzijds vertrouwen, kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Talentontwikkeling
Om leerlingen toe te rusten voor de 21ste eeuw is het van belang nog meer dan nu oog te hebben voor de individuele talenten van iedere leerling. OBS de Moolhoek biedt onderwijs dat uitdagend is voor elke leerlingen ongeacht cognitieve mogelijkheden. Niet elk kind is even cognitief onderlegd, maar heeft wel sociale, emotionele intelligenties of praktische talenten. De school wil alles uit elk kind halen.

Onderzoekend en samenwerkend leren
Ieder kind is van nature nieuwsgierig naar zijn omgeving. De school stimuleert onderzoekend, creërend leren. Leren door te doen. Opdrachten zijn gericht op het stimuleren van hoger orde denken. Construeren van kennis wordt bevorderd door vragen te stellen, vragen die leiden tot analyseren, synthetiseren, evalueren, creëren en reflecteren. Leerlingen leren reflecteren op de kwaliteit van het leerproces en leeropbrengst. 
Leren is een sociaal proces. OBS de Moolhoek wil samenwerking tussen kinderen bevorderen zodat kinderen met elkaar leren, van elkaar leren en leren om te gaan met verschillen.

Rekening houden met verschillen
Iedere leerling is uniek. Ieder kind mag op OBS de Moolhoek uniek zijn. Om gelijke kansen te krijgen, om zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontplooien hebben kinderen recht op ongelijke behandeling in ons onderwijs. Op OBS de Moolhoek waarderen we verschillen tussen kinderen.

Betrokkenheid van leerlingen
Ons onderwijs richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen. We geloven dat kinderen goed kunnen aangeven wat ze willen leren, hoe ze zich willen gedragen en hoe ze denken dat dit hen gaat lukken. Dit doet recht aan het gevoel van autonomie en competentie.

Samenwerken met ouders
OBS de Moolhoek acht een goede relatie met ouders zeer belangrijk. Wij staan naast elkaar om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. In deze samenwerking heeft eenieder vanuit zijn eigen rol en deskundigheid een wezenlijke bijdrage.

Persoonsontwikkeling
Naast het aanleren van allerlei essentiële vaardigheden en kennis, vindt de school het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een zelfstandige, bewuste, betrokken, sociale, mondige en verantwoordelijke volwassene. Het onderwijs is waardengestuurd. Het gaat om het basale idee dat weergeeft hoe leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar willen leren, werken en leven in de school.