Zorg

Zorg en begeleiding

Onze school hanteert een systeem van methode-onafhankelijke en methode-gebonden toetsen om de cognitieve ontwikkeling van haar leerlingen te volgen. In de kleutergroepen wordt er gebruik gemaakt van het observatie en registratiesysteem Kijk voor 0-7jaar. De school is hierdoor in staat om leerlingen die extra hulp nodig hebben, tijdig te signaleren. Op onze school zijn er groepsbesprekingen tussen de intern begeleiders en de leerkrachten. Hierin wordt onder meer besproken welke leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze signalering betreft niet alleen leerlingen bij wie sprake is van een leerachterstand, maar ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, of bij wie sprake is van opvallend gedrag. Nadat de betreffende leerlingen zijn gesignaleerd, vindt er een nadere analyse van de achterliggende hulpvraag plaats en worden de volgende stappen genomen.  

● De leerkracht doet binnen de groep aanpassingen voor de leerling, met als doel dat de leerling zich voldoende ontwikkelt.
● Als de aanpassing(en) niet het gewenste resultaat oplevert en consequenties heeft op één of meer van de gebieden, die van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling (en de groep) bespreekt de leerkracht de leerling met de Intern Begeleider om naar mogelijkheden te zoeken om aan de specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voldoen.
● Mocht dit niet voldoende resultaat opleveren dan zijn er mogelijkheden om de hulp van externe deskundigen in te roepen. Ouders worden van deze bespreking vooraf op de hoogte gebracht en de aanpak wordt met ouders besproken.
We hebben de volgende mogelijkheden voor externe ondersteuning:

- HGPD bespreking: Dit is een vorm van consultatie waarbij de leerkracht en de intern begeleider overleggen met een begeleider van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). In deze consultatiegesprekken wordt steeds opnieuw afgestemd op de behoeften van het kind.
Ouders worden altijd uitgenodigd voor het gesprek. In dit gesprek worden concrete afspraken gemaakt waarmee de leerkracht de volgende dag aan de slag kan. Ouders worden altijd van de afspraken op de hoogte gesteld. Diagnostiek in de vorm van individueel (psychologisch) onderzoek kan bijvoorbeeld als actie uit het HGPD gesprek voortvloeien.
- School Advies Team (SAT); Het SAT is een multidisciplinair team waarin een orthopedagoog, jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werker, ouders en intern begeleiders van de school structureel samenwerken om problematiek van leerlingen, die hun optimale deelname aan het onderwijs en hun functioneren op school belemmeren te signaleren en daarvoor adequate hulp en ondersteuning te organiseren.
- Kindop1, het samenwerkingsverband; Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school overstijgen, dan kan een beroep gedaan worden op het SWV. Dit traject verloopt via de intern begeleider. Leerkracht, ouders en intern begeleider werken samen om een doelgericht arrangement voor de leerling aan te vragen, dat past bij de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht.
- Auris ondersteunt de school met de begeleiding van leerlingen met spraak- en taalproblemen

 

In ons ondersteuningsplan kunt u meer lezen over zorg en begeleiding op onze school. 

 

Schoolondersteuningsprofiel

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs en wij als school zijn verantwoordelijk dat een kind een goede onderwijsplek krijgt. Hoe goed onderwijs eruit moet zien kan per kind verschillen. Wanneer het regulier onderwijsprogramma op onze school ontoereikend is, kunnen er in de meeste gevallen binnen de school aanpassingen worden gedaan om het onderwijsprogramma af te stemmen op een kind. Wanneer deze aanpassingen ontoereikend blijken te zijn, kunnen we externe ondersteuning aanvragen. Hiervoor zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband Kindop1. In samenspraak met ouders, school, het kind en het samenwerkingsverband wordt besproken welke ondersteuning passend is bij de specifieke onderwijsbehoeften van een kind. Wanneer blijkt dat ook externe ondersteuning niet toereikend is voor een kind, wordt er met elkaar gezocht naar een andere onderwijsplek die hier wel toe in staat is. Dit kan betekenen dat een leerling verwezen wordt naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en waar onze grenzen liggen.