Communicatie

Een goede open communicatie met ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. 

 

Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De mate waarin ouders hun kind ondersteunen en stimuleren in de ontwikkeling door een goede interactie is van wezenlijk belang om tot goede leerresultaten te komen. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming tussen leerkracht, ouder en kind essentieel. Open en eerlijk zijn in het contact, wederzijds respect en betrokkenheid zijn hierbij leidend.

Het protocol communicatie vindt u tevens onder het kopje beleidsplannen en protocollen.

 

Gescheiden ouders

Het is belangrijk dat de directie van obs De Moolhoek schriftelijk op de hoogte wordt gebracht over een eventuele scheiding, waarbij u duidelijk aangeeft wie van de ouders door de rechter is belast met het ouderlijk gezag. Ook hebben wij voor de informatieverstrekking eventuele nieuwe adresgegevens nodig en gegevens met betrekking tot bereikbaarheid van u en uw ex-partner.

Wij gaan ervan uit dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar informatieavonden en oudergesprekken komen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheiding, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking.

Er wordt geen informatie verstrekt aan nieuwe partners die in naam van hun partner (ouder van het kind) naar contactdagen of andere persoonsgebonden gesprekken komen.