Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle gemaakte plannen kritisch bekeken en, waar nodig, bijgesteld worden. Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, zoals wijzigingen in het schoolplan en het inzetten van ouders bij het onderwijs. Voor andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld voor aanstellingen of ontslag van schoolleiding, de vakantieregeling en bij een fusie.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de voorzitter MR Arjan Meijer: mrmoolhoek@alberoscholen

 

Oudergeleding:
Arjan Meijer (voorzitter)
Sabriene Hendrikse
Sabine van Overloop

Personeelsgeleding:
José Vette
Dinette Stelling
Corinne Koppejan

 

Klankbordgroep

Waarvoor is de klankbordgroep
De klankborg bestaat uit enthousiaste ouders die graag mee willen denken en praten over verschillende onderwerlpen ten aanzien van het onderwijs op de Moolhoek. Ongeveer 4x per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen die vanuit de school ingebracht worden of onderwerpen die vanuit ouders worden ingebracht. 

 

Leerlingenraad

Ons motto luidt: Niet alleen praten over, maar ook praten met leerlingen.

 

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De leerlingenraad denkt mee en kunnen suggesties geven voor activiteiten en veranderingen die op school (kunnen) plaatsvinden. De klassenvertegenwoordigers zijn de spreekbuis voor de leerlingen. Leerlingen raken op deze manier nog meer betrokken bij de school, voelen zich serieus genomen en helpen het team en ouders om goede stappen binnen de organisatie te zetten. De voorstellen van de leerlingenraad worden besproken binnen de teamvergaderingen en/of MR.

Elk jaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden in groep 6 t/m 8. Alle leerlingen mogen zich kandidaat stellen.

De leerlingenraad bestaat in 2021-2022 uit:
Groep 6: Sterre en Esmée

Groep 7: Owen en Serket

Groep 8: Floris en Hey-Jin

 

Directie Cynthia is vanuit het team betrokken bij de leerlingenraad.