Privacy

Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

 

Nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 stelt scherpere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Anders dan voorheen dienen organisaties actief beleid te voeren en maatregelen te implementeren waaruit blijkt dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Dit betekent dat van organisaties wordt vereist dat ze de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om te voldoen aan de principes en verplichtingen in de wet en dit kunnen aantonen.

Op de Moolhoek wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. 

 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maken wij gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Wilt u meer weten over hoe Basispoort de veiligheid waarborgt m.b.t. de verwerkte gegevens, leest u dan eens de informatie op http://info.basispoort.nl/Privacy-AVG-GDPR

 

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Moolhoek onderdeel uitmaakt van Albero, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens meegedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de leerling, of met de schooldirecteur.

 

In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet. 

 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Hiervoor heeft u inmiddels een toestemmingsformulier kunnen invullen. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur.

 

Op de website van Albero (http://www.alberoscholen.nl) kunt u het Privacyreglement en een Privacyverklaring vinden. Hierin zal beschreven staan hoe de scholen binnen Albero omgaan met de leerlinggegevens en wat daarbij de rechten van leerlingen en hun ouders zijn.