Ziek melden en bijzonder verlof

Ziekmelden

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

U kunt uw kind telefonisch ziek melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur. U kunt ook van de mogelijkheid gebruik maken om een voicemail

bericht in te spreken. Afmelding van uw kind wordt mondeling of via de team-app gemeld bij de leerkracht van uw kind.

 

Geoordloofd en geongeoorloofd verzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar

school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim.

Op de website www.lereninzeeland.nl  RBL Oosterscheldregio vindt u alle formatie over geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding

toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Aanvragen voor bijzonder verlof (geoorloofd verzuim) dient u schriftelijk aan te vragen middels het formulier bijzonder verlof. Indien

het verlof gaat voor een schoolvakantie buiten de reguliere schoollvakanties dan wordt tevens een werkgeversverklaring gevraagd.

Deze kunt u opvragen bij de directie of middels onderstaande links te downloaden.


Buitengewoon verlof wordt alleen toegekend wanneer deze voldoet aan de voorwaarden die eronder liggen. Deze staan beschreven op het RBL-formulier.

 

Download hier de uitlegkaar:  vakantieverlof en luxeverzuim

Download hier de uitlegkaart; verzuim in het primair onderwijs

Richtlijnen voor extra verlof

Download hier het aanvraagformulier

Download hier de werkgeversverklaring