Aanvullende onderwijsactiviteiten

Plusklas

Onze Plusklas bestaat uit 2 onderdelen:

Deel 1:
Iedere woensdag komen kinderen van De Moolhoek en ‘t Honk onder begeleiding van juf Annemiek in groepjes bij elkaar en werken aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen, praten over een groeiende of vastzittende mindset, leren over denkstijlen, het maken van hogere orde denkopdrachten, werken aan een groot project of spelen pittige spelletjes met elkaar.

Deel 2:
Naast het, op woensdag bij elkaar komen, hebben de kinderen ook een plusmap. Hier zit een diversiteit aan materialen in waar de kinderen gedurende de gehele week in de klas aan werken. Je bent natuurlijk niet alleen op woensdag een plusleerling! Gedurende de hele week compacten de kinderen het basiswerk in de klas en werken daarnaast uit hun “plusmap”. Kinderen maken dus niet al het reguliere werk in de klas. De leerkracht bepaalt, samen met de leerling welke leerstof ze mogelijk kunnen compacten, zodat er voldoende tijd overblijft om de extra uitdaging aan te gaan!

Het werk in de plusmap is niet vrijblijvend. De kinderen leren doorzetten om hun geplande werk binnen de gestelde tijd af te krijgen. Op deze manier ontwikkelen ze het vermogen tot organiseren, plannen en uitvoeren. Dit wordt ook wel “leren leren” genoemd.

Het doel van het werken in deze plusklas is dat deze leerlingen, naast het contact met gelijkgestemden, ook leren om:

 • door te zetten

 • samen te werken / te luisteren naar elkaars argumenten / om te gaan met kritiek

 • te leren plannen

 • creatief, analytisch en praktisch denkvermogen gebruiken bij het uitvoeren van de opdrachten

 

Gastlessen en excursies

Gastlessen

Regelmatig worden er gastlessen gegeven door verschillende instanties. Hierbij kun je denken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, voorlichting Halt, cultuur, etc. Deze gastlessen vinden meestal op school plaats. Via Parro word je door de leerkracht op de hoogte gesteld van deze gastlessen.

Excursies

Regelmatig gaan de leerlingen op excursie. Je moet dan denken aan bezoeken aan verschillende bedrijven, Zeeuws Museum, Zeeuws Biologisch Museum, Kinderboerderij, de natuur rond de Oosterschelde, maar ook het bos nabij school.

Op school bestaat de werkgroep natuurouders. Deze ouders coördineren en begeleiden de natuurexcursies. Zij maken hiervoor gebruik van de leskisten van het M(ilieu) E(ducatief) C(entrum). 

 

Vormingsonderwijs

De Moolhoek is een openbare, algemeen toegankelijke school voor alle kinderen van elke levens- of godsdienstige overtuiging.

Vanaf groep 4 wordt jaarlijks de mogelijkheid geboden om 1x per week 45 minuten HVO, PVO of IVO te volgen.

HVO

Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Daarnaast is er ruimte voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen. 

De leerlingen:

 • onderzoeken in de lessen hun eigen ervaringen en ideeën;

 • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;

 • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;

 • leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

De lessen gaan over thema’s zoals: vriendschap, anders zijn, de toekomst, bang zijn, feest, arm en rijk.

PVO

De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan bijbel- en spiegelverhalen. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld.

Lesinhoud:

De verhalen helpen leerlingen om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde, vriendschap of natuur. De leerlingen ontdekken: ook ik hoor erbij.  Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek. Vaak maakt de vakdocent gebruik van kunst, muziek, spel, beweging of drama.

De lessen helpen de leerlingen bij:

 • een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;

 • vertrouwd raken met de Bijbelse traditie;

 • uitdrukking geven aan eigen ervaringen rondom leven en geloof;

 • als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

IVO

Met de lessen islamitisch vormingsonderwijs maken de leerlingen kennis met de basisbeginselen van de islam en belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals de feesten. De leerlingen leren om zelfstandig te denken, open te staan  en respect te hebben voor andersdenkenden en andere gelovigen.

Lesinhoud

In het lesmateriaal voor islamitisch onderwijs vormen acht islamitische basisvoorwaarden de kern: hulpvaardigheid, gastvrijheid, individuele verantwoordelijkheid, leergierigheid, respect, vergevingsgezindheid, het nakomen van beloftes.

Met behulp van dit lesmateriaal krijgen de kinderen onderwijs van vakdocenten over de islamitische geloofsleer (aqieda), de geloofspraktijk (ibada) en ethiek (achlaaq).

 

HVO, PVO en IVO worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van het dienstencentrum.

Meer informatie over het HVO, PVO en IVO kunt u vinden op de website www.vormingsonderwijs.nl

 

Boekhandel Lectori

Alberoscholen is met boekhandel 'Lectori' een partnership aangegaan. Ieder boek dat u via onze site bij Lectori bestelt levert de Alberoscholen 10% van de waarde op. Geld waarvan wij weer boeken kunnen kopen voor onze scholen.

 Het enige wat u hoeft te doen is te klikken op onderstaande link of foto en de rest wijst zich vanzelf. Veel leesplezier!

Lectori webshop