Sociale veiligheid

Wij zijn een school met een vriendelijk en veilig klimaat. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen en leren. 

We geven hier op de volgende manieren aandacht aan. 

Op school wordt de methode Kwink gebruikt voor de groepen 1 t/m 8. Kwink is een online methode  voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Met een preventieve schoolbrede gedragsaanpak zorgt Kwinkvoor  een positieve en sociale omgeving die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet  afnemen. Kwink is inclusief burgerschap en mediawijsheid. Wekelijks staat het sociaal- en emotioneel  leren op het lesrooster in de groepen 1 t/m 8. 

Kwink: 

- Voorkomt verstorend gedrag en pesten; 

- Kent een groepsbrede, preventieve aanpak; 

- Zorgt voor een sociaal veilige groep: 

- Verhoogt de leeropbrengsten: 

- Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties: 

- Biedt iedere les unieke filmpjes': 

- Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid: 

- Is leuk! 

Positieve groepsvorming 

In de hele school gaan we ieder schooljaar 'Goed van start'. De leerkracht brengt de kinderen met  elkaar in gesprek en geeft ieder kind het gevoel erbij te horen. Iedere groep maakt afspraken over: -  Wat voor groep willen wij zijn? - Welk gedrag hoort hierbij? - Welke regels hebben we nodig? - Welke  beloningen en consequenties horen erbij? De leerkracht is hierbij duidelijk en houdt vast aan regels,  routines en gedragsverwachtingen. Samen streeft iedere groep naar een veilige leer-en leefomgeving  waarin plezier, rust, en orde het uitgangspunt zijn. Er worden activiteiten georganiseerd die uitdagen  tot samenwerken. Met als doel voor het hele schooljaar: vasthouden van een positief gevoel in de  groep. 

Inzet kindercoach  

 De kindercoach wordt ingezet voor het begeleiden of ondersteunen van individuele kinderen of een  groepje kinderen die sociaal- emotioneel iets extra's nodig hebben t.a.v. hun welbevinden. Dit gaat  uiteraard altijd in overleg met ouders. 

Babbeljuf 

Voor kinderen kan het soms prettig zijn om met iemand te praten. Dat kan gaan om kleine- en grote  problemen of behoefte hebben aan een luisterend oor. Kinderen, die hier behoefte aan hebben, kunnen  babbelen met juf Marjolein of juf Mireille. Zij zijn tevens één van de interne vertrouwenspersonen van  de school.  

Mocht op een of andere manier de basisveiligheid toch in het gedrang komen en er ons signalen  bereiken van pesten kunnen we terugvallen op het pestprotocol, waarin duidelijke stappen staan  beschreven voor alle betreffende partijen. Het pestprotocol staat op onze website. 

Ouders 

Wanneer u als ouders zorgen heeft over uw kind in verband met pestgedrag binnen of buiten de school dan u kunt in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind. Tevens kunt u ook met vragen  terecht bij de vertrouwenspersoon, kindercoach of pestcoördinator van de school. 

Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via  Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau. 

Onze school neemt 1x per 2 jaar tevredenheidspeilingen af onder leerlingen, ouders en leerkrachten.  Dit wordt gedaan middels vragenlijsten Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau (Qschool). 

Op onze school gebruiken we verschillende meetinstrumenten om het pedagogisch schoolklimaat  inbeeld te brengen.  

* KIJK: Het gehele jaar door wordt Kijk ingevuld voor de groepen 1 t/m 2 

* IEP: In november wordt hart en handen afgenomen in de groepen 3 t/m 8.  

* Vensters: 1x Per jaar worden de vragenlijsten voor leerlingentevredenheid vanuit Vensters  afgenomen in de groepen 6 t/m 8. 

* Sociogrammen: Indien hier aanleiding voor is wordt in de groepen 3 t/m 8 een sociogram afgenomen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersonen 

Anti-pestcoördinatoren:  Mireille Rentmeester, m.rentmeester@alberoscholen.nl en Marjolein Everse, m.everse@alberoscholen.nl Vertrouwenspersonrn: Mireille Rentmeester, m.rentmeester@alberoscholen.nl en Marjolein Everse, m.everse@alberoscholen.nl